?

Log in

No account? Create an account
2009: З Новым годам! - Вікіпедыя па-беларуску [entries|archive|friends|userinfo]
Вікіпедыя па-беларуску

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

2009: З Новым годам! [Jan. 1st, 2009|12:02 am]
Вікіпедыя па-беларуску

bel_wiki

[maksim_l]
Усім вікіпедыстым і прыхільнікам — здароўя, прафесійных і астатніх поспехаў, анліму шчасця! Будзьма разам! :)
LinkReply